Dret informàtic : mesures de precaució contra google

Rebutgen Mesura Cautelar innovadora perquè Google no divulgui Informació relativa a una Persona

En el marc d'una acció d'habeas data contra l'empresa Google Argentina SRL, per tal que es suprimeixi la informació errònia sobre una persona, la Cambra Nacional d'Apel · lacions en el Civil i Comercial Federal va rebutjar la mesura innovadora sol · licitada per l'actor perquè s'ordeni a l'empresa abstenir de difondre en el seu cercador qualsevol informació relativa a la seva persona.

En la present causa, l'actor havia promogut una acció d'habeas data contra l'empresa Google Argentina SRL, amb la finalitat que suprimeixi la informació errònia sobre la seva persona, que registra i difon a través del seu cercador, demanant una mesura cautelar perquè s'ordeni a la accionada a que procedís, mentre se substancia el procés, a abstenir de difondre en el cercador qualsevol informació relativa a la seva persona.

La mesura cautelar sol · licitada va ser rebutjada pel jutge de primera instància, qui ha considerat que en cas d'ordenar l'eliminació de la informació de l'actor i de tota referència a ell a Internet preventivament, s'estava esgotant per endavant l'objecte litigiós, causa que correspondria definir prèviament si la signatura Google era o no la que difonia o divulgava la informació que era errònia o falsa segons l'actor, alhora que s'havia de determinar si corresponia a ella o un tercer l'eliminació o modificació de l'esmentada informació.

En les actuacions "Faynbloch Luis Ernesto c / Google Argentina SRL", la Sala III de la Cambra Nacional d'Apel·lacions en el Civil i Comercial Federal va considerar que no resultava procedent la cautelar peticionada, argumentant en aquest sentit que aquest reclam troba com a impediment l'abast de la llei 26.032, la qual estableix en el seu article primer que "la recerca, recepció i difusió d'informació i idees de tota índole, a través del servei d'Internet, es considera comprès dins de la garantia constitucional que empara la llibertat d'expressió”.

A la sentència del 13 de novembre de 2009, els camaristas van rebutjar la mesura innovadora sol · licitada per l'actor, ressaltant que el plantejat per l'actor pel que fa a l'erroni de la informació i les seves conseqüències danyoses, estarien referits a la proporcionada pel lloc www.google.com.ar; considerant que no resultava possible establir amb certesa en aquesta etapa del procés, si Google és el subjecte que revela informació o simplement vincula la informació posada per tercers.

Per això, els jutges van determinar que aquesta situació només podrà ser resolta després que s'hagués produït el debat i substanciades les proves pertinents, assenyalant que el contrari implicaria executar una mesura contra qui eventualment no és el responsable de la concreta informació a la qual se li atribueix conseqüències lesives per a l'actor.

D'altra banda, els camaristas també van confirmar la decisió adoptada pel Jutjat Nacional de Primera Instància en el Civil i Comercial Federal Núm 6, el qual es va declarar incompetent, ordenant remetre les actuacions a la Justícia Nacional de Primera Instància en el Comercial, després de considerar que no es dóna cap dels supòsits que prescriu l'article 36 de la llei 25.326 per la procedència de la competència federal per poder entendre en l'acció d'habeas data interposada contra l'empresa propietària d'un cercador d'Internet, mitjançant la qual l'actor pretén que se suprimeixi la informació errònia sobre la seva persona.

En aquest sentit, els magistrats van entendre que les disposicions que consagren la jurisdicció federal, la que per la seva naturalesa és limitada, s'han d'interpretar restrictivament descartant la seva aplicació analògica a situacions que no siguin expressament previstes en cada cas.

font : abogados.com